HIRA

2022년 5월 자동차보험진료수가 기준 및 심의사례(의료기관용)

  • 585
  • 325
Metadata Downloads
Type
Book
Author(s)
건강보험심사평가원 자동차보험심사센터
Issued Date
2022-06
Publisher
건강보험심사평가원
URI
https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/2990
Table Of Contents
개요
Ⅰ. 조직 현황 및 심사 절차 ------------------------------ 3
Ⅱ. 자동차보험진료수가에 관한 기준 ------------------------------ 4
Ⅲ. 심사업무처리에 관한 규정 ------------------------------ 7

자동차보험진료수가 심사
Ⅰ. 심사현황 및 방향(의과) ------------------------------ 13
Ⅱ. 심사기준 및 사례(의과) ------------------------------ 14
Ⅲ. 심사현황 및 방향(한의과) ------------------------------ 33
Ⅳ. 심사기준 및 사례(한의과) ------------------------------ 34
Ⅴ. 심사현황(치과) ------------------------------ 56
Ⅵ. 심사기준(치과) ------------------------------ 57

주요 안내사항
Ⅰ. 이의제기 절차 및 방법 ------------------------------ 61
Ⅱ. 심사참고자료 ------------------------------ 64
Ⅲ. 자동차보험 지급보증 중계서비스 ------------------------------ 67
Ⅳ. 요양기관업무포털 통한 자료 제출 관련 등 ------------------------------ 70
Ⅴ. 추나요법 관리시스템 ------------------------------ 86
Ⅵ. 의료기관 경영지원을 위한 서비스 ------------------------------ 92

기타
Ⅰ. 청구오류 점검 ------------------------------ 97
Ⅱ. 2021년도 자동차보험진료수가 다빈도 청구착오 항목 안내 ------------------------------ 106
Publisher
건강보험심사평가원
Location
KOR
Citation
[1]건강보험심사평가원 자동차보험심사센터, 2022년 5월 자동차보험진료수가 기준 및 심의사례(의료기관용). 건강보험심사평가원, 2022.
Appears in Collections:
HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
Authorize & License
  • Authorize공개
Files in This Item:

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

Comment

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.