HIRA

질 평가 항목 우선순위 설정을 위한 자료집

  • 425
  • 89
Metadata Downloads
Type
Book
Author(s)
건강보험심사평가원
Issued Date
2006-11
Publisher
건강보험심사평가원
URI
https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/2945
Table Of Contents
Ⅰ. 연구개요 --------------------------------- 1
1. 연구 배경 --------------------------------- 1
2. 연구 목적 --------------------------------- 3
3. 연구 방법 --------------------------------- 3
4. 연구 수행체계 --------------------------------- 8
Ⅱ. 질 평가 우선순위 후보 항목 선정 --------------------------------- 9
1. 질병부문 --------------------------------- 9
2. 시술, 검사 및 약제부문 --------------------------------- 20
3. 전문가 의견조사 --------------------------------- 25
4. 우선순위 후보 항목 --------------------------------- 31
Ⅲ. RAM을 응용한 질 평가 우선순위 설정 --------------------------------- 33
1. RAM이란? --------------------------------- 33
2. RAM을 응용한 질 평가 우선순위 설정 --------------------------------- 35
3. 질 평가 대상의 선정 --------------------------------- 37
4. 문헌고찰 --------------------------------- 38
5. 우선순위 설정 기준 --------------------------------- 39
6. 전문가 패널 --------------------------------- 41
7. 조사표 작성 --------------------------------- 42
8. 전문가 패널 미팅 --------------------------------- 42
9. 우선순위 결정 --------------------------------- 44
Ⅳ. 우선순위 후보 항목 문헌 고찰 --------------------------------- 47
1. 질병 --------------------------------- 48
2. 시술 및 검사 --------------------------------- 67
3. 시설 및 기타 --------------------------------- 73
4. 약제 --------------------------------- 78
※ 부록: 전문가패널 1차 의견조사표, 후보 평가 항목 질병코드
Publisher
건강보험심사평가원
Location
KOR
Citation
[1]건강보험심사평가원, 질 평가 항목 우선순위 설정을 위한 자료집. 건강보험심사평가원, 2006.
Appears in Collections:
HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
Authorize & License
  • Authorize공개
Files in This Item:

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

Comment

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.