HIRA

중환자실 유형별 적정기준개발을 통한 등급화 및 개선방안 연구

  • 12
  • 87
Metadata Downloads
Type
Book
Author(s)
건강보험심사평가원
Issued Date
2005-03
Publisher
건강보험심사평가원
URI
https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/2942
Table Of Contents
Ⅰ. 연구의 개요 --------------------------------- 1
1. 서론 --------------------------------- 3
2. 연구의 내용 및 방법 --------------------------------- 6
Ⅱ. 중환자실 등급화 기준 마련 --------------------------------- 9
1. 연구개요 --------------------------------- 11
2. 중환자실 등급화 기준 마련의 방향 수립 --------------------------------- 12
Ⅲ. 비보상간호활동조사 --------------------------------- 48
1. 연구개요 --------------------------------- 50
2. 연구방법론 --------------------------------- 57
3. 비보상간호활동분석결과 --------------------------------- 59
Ⅳ. 집중치료실 입원료 분석 --------------------------------- 66
1. 연구개요 --------------------------------- 68
2. 연구방법론 --------------------------------- 69
3. 집중치료실 입원료 보전율 --------------------------------- 84
※ 부록: 중환자실 조사표, 입원료 비교표, 건강보험에 기술된 입원료 및 간호인력 등급 관련 내용, 직접간호활동조사표, 간접간호활동조사표
Publisher
건강보험심사평가원
Location
KOR
Citation
[1]건강보험심사평가원, 중환자실 유형별 적정기준개발을 통한 등급화 및 개선방안 연구. 건강보험심사평가원, 2005.
Appears in Collections:
HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
Authorize & License
  • Authorize공개
Files in This Item:

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

Comment

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.