HIRA

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침_2002

  • 8
  • 79
Metadata Downloads
Type
Book
Author(s)
건강보험심사평가원
Issued Date
2002-12
Publisher
건강보험심사평가원
URI
https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/2635
Table Of Contents
요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항
(보건복지부 고시 제2002-80호)................................................................................. 3

Ⅰ. 행 위.............................................................................................................. 9
일반사항............................................................................................................. 11
제 1 장 기본진료료........................................................................................... 23
제 2 장 검사료................................................................................................. 39
제 3 장 영상진단 및 방사선 치료료................................................................ 57
제 4 장 투약 및 조제료................................................................................... 67
제 5 장 주사료.................................................................................................. 69
제 6 장 마취료................................................................................................. 77
제 7 장 이학요법료........................................................................................... 85
제 8 장 정신요법료........................................................................................... 93
제 9 장 처치 및 수술료 등.............................................................................. 97
제 10 장 치과 처치 • 수술료............................................................................ 135
제 12 장 보건기관의 진료수가........................................................................ 143
제 13 장 • 제14장 한방 검사 - 시술 및 처치료................................................ 147

Ⅱ. 치료재료............................................................................. 175
INDEX....................................................................................................... 177
1. 일반사항........................................................................................ 199
2. 검사료............................................................................................ 225
3. 마취료............................................................................................ 231
4. 처치 및 수술료 등........................................................................ 233
5. 중재적시술료................................................................................. 289
6. 내시경하시술료............................................................................ 303
7. 영상진단 및 방사선 치료료.......................................................... 309
8. 전액본인부담................................................................................. 313
9. 비급여............................................................................................ 321

Ⅲ. 국민건강보험요양급여의기준에관한규칙 제10조에의거 신의료기슬로
신청된 항목중 이미 심사기준으로 운용되고 있는 항목........................ 325
일반사항............................................................................................................ 327
제 1 장 기본진료료......................................................................................... 329
제 2 장 검사료................................................................................................ 337
제 3 장 영상진단 및 방사선 치료료................................................................ 359
제 4 장 투약 및 조제료.................................................................................. 365
제 5 장 주사료................................................................................................. 367
제 6 장 마취료................................................................................................ 371
제 7 장 이학요법료.......................................................................................... 375
제 8 장 정신요법료......................................................................................... 381
제 9 장 처치 및 수술료 등.............................................................................. 383
제10 장 치과 처치 • 수술료............................................................................. 397

※ 부 록.............................................................................................................. 403
(부록 1) 타법령 등에 의한 행정해석............................................................ 405
(부록 2) 심사기준{지침)................................................................................... 415
제 1 장 기본진료료.......................... 417
제 2 장 검사료.................................................................................... 423
제 3 장 영상진단 및 방사선 치료료.................................................. 453
제 5 장 주사료.................................................................................... 463
제 6 장 마취료.................................................................................... 469
제 7 장 이학요법료............................................................................. 475
제 8 장 정신요법료............................................................................. 483
제 9 장 처치 및 수술료 듕................................................................. 485
제 10 장 치과 처치 • 수술료............................................................... 521
제 13 장 • 제 14장 한방 검사 • 시술 및 처치료................................... 529
D R G ........................................................................................................ 535
약 제.............................................................................................. 539
치료재료.............................................................................................. 557
Publisher
건강보험심사평가원
Location
KOR
Citation
[1]건강보험심사평가원, 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침_2002. 건강보험심사평가원, 2002.
Appears in Collections:
HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
Authorize & License
  • Authorize공개
Files in This Item:

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

Comment

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.