HIRA

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침_2001

  • 11
  • 83
Metadata Downloads
Type
Book
Author(s)
건강보험심사평가원
Issued Date
2001-01
Publisher
건강보험심사평가원
URI
https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/2634
Table Of Contents
요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항
(보건복지부 고시 제2000-73호).......................................................................... 5

Ⅰ. 행 위 ..................................................................................................... 9
일반사항 ........................................................................................................11
제 1 장 기본진료료 ...................................................................................... 21
제 2 장 검사료 ..............................................................................................35
제 3 장 영상진단 및 방사선 치료료 ......................................................... 53
제 4 장 투약 및 처방 • 조제료 .................................................................. 63
제 5 장 주사료 ..............................................................................................67
제 6 장 마취료 ..............................................................................................75
제 7 장 이학요법료 ...................................................................................... 83
제 8 장 정신요법료 ...................................................................................... 91
제 9 장 처치 및 수술료 등 ....................................................................... 97
제 10장 치과 처치 • 수술료 .......................................................................135
제 12장 보건기관의 진료수가.................................................................... 145
제 13 • 14장 한방 검사 • 시술 및 처치료 ................................................. 149

Ⅱ. 약 제 .................................................................................................... 179
1. 일반원칙 .............................................................................................181
2. 약제별 세부인정기준 및 방법 .....................................................187
INDEX ......................................................................................................... 239

Ⅲ. 치료재료 ...................................................................................................249
1. 일반사항......................................................................................... 251
2. 검사료 .............................................................................................275
3. 마취료 ............................................................................................. 281
4. 처치 및 수술료 등 ......................................................................... 285
5. 중재적시술료 .................................................................................. 333
6. 내시경하 시술료 .............................................................................343
7. 영상진단 및 방사선 치료료 .............................................................349
8. 비급여 및 전액본인부담................................................................ 353
INDEX ........................................................................................................................ 359

Ⅳ. 국민건강보험요앙급여의기준에관한규칙 제10조에의거 미결정행위로
신정된 항목중 이미 심사기준으로 운용되고 있는 항목 ........................... 377
일반사항...................................................................................................... 379
제 1 장 기본진료료 ..................................................................................... 383
제 2 장 검사료 ............................................................................................. 391
제 3 장 영상 진단 및 방사선 치료료 ........................................................405
제 4 장 투약 및 처방 • 조제료 ...................................................................411
제 5 장 주사료 ................................................................................................ 415
제 6 장 마취료 ............................................................................................ 419
제 7 장 이학요법료 .....................................................................................423
제 8 장 정신요법료 .....................................................................................429
제 9 장 처치 및 수술료 등 ........................................................................ 433
제 10장 치과 처치 • 수술료 ........................................................................447

※ 부 록...................................................................................................... 455
(부록 1) 타법령 등에 의한 행정해석 ................................................. 457
(부록2) 심사기준(지침) ........................................................................469
제 1 장 기본진료료 ...................................................................... 471
제 2 장 검사료 ............................................................................ 475
제 3 장 영상진단 및 방사선 치료료 ...........................................499
제 5 장 주사료 ............................................................................ 507
제 6 장 마취료 ............................................................................ 513
제 7 장 이학요법료 ...................................................................... 519
제 8 장 정신요법료 ...................................................................... 525
제 9 장 처치 및 수술료 등 ......................................................... 529
제 10장 치과 처치 • 수술료 ........................................................ 553
제 13 • 14장 한방 검사 • 시술 및 처치료...................................559
약 제 ....................................................................................... 563
치료재료 ....................................................................................... 581
Publisher
건강보험심사평가원
Location
KOR
Citation
[1]건강보험심사평가원, 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침_2001. 건강보험심사평가원, 2001.
Appears in Collections:
HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
Authorize & License
  • Authorize공개
Files in This Item:

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

Comment

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.