HIRA

심사기준 지침정비방안 입안을 위한 세미나결과보고서

  • 21
  • 92
Metadata Downloads
Type
Book
Author(s)
건강보험심사평가원
Issued Date
2002-05
Publisher
건강보험심사평가원
URI
https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/2621
Table Of Contents
■ 세미나 개최 개요....................................................................... 1

■ 주제발표 자료
O 심사기준 운영현황 및 바람직한 정비 • 관리 방안(박혜숙)............. 5
O 진료비 심사제도의 문제점 및 개선방향(김방철)................................ 23
O 진료비 심사제도 개선방향(이석현)........................................................ 37
O 건강보험 요양급여 심사기준 • 지침정비의 바람직한 방향(손명세)..57

■ 지정토론 자료
O 지정토론자료 I (김광민).......................................................................... 81
O 지정토론자료 II(김정희)..........................................................................85
O 지정토론자료 III(현기용)......................................................................... 89
O 지정토론자료 IV(최병호)..........................................................................95
O 지 정 토론자료 V(김 현수)........................................................................ 101
O 지정토론자료 VI(이규덕)........................................................................105
O 지정토론자료 VII(김강립)....................................................................... 111

■ 개진의견요약 및 발언록
O 세미나 개진의견 및 개선방안 요약.................................................... 117
O 세미나 발언록................................................................................................ 125
Publisher
건강보험심사평가원
Location
KOR
Citation
[1]건강보험심사평가원, 심사기준 지침정비방안 입안을 위한 세미나결과보고서. 건강보험심사평가원, 2002.
Appears in Collections:
HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
Authorize & License
  • Authorize공개
Files in This Item:

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

Comment

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.