HIRA

신의료기술 평가제도 개발 중간보고서

  • 17
  • 104
Metadata Downloads
Type
Book
Author(s)
건강보험심사평가원
Issued Date
2004
Publisher
건강보험심사평가원
URI
https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/2620
Table Of Contents
제1장 신의료기술평가 도입방향
1. 서론...................................................................................................11
가. 신의료기술평가.................................................................................11
나. 안전성 및 유효성의 평가 .................................................................17
2. 현행 신의료기술평가의 현황과 문제점 ....................................... 21
가. 현행 제도상의 신의료기술 평가운영 ............................................... 21
나. 현행 신의료기술 평가의 문제점 ...................................................... 23
3. 신의료기술평가 개선방향 ..............................................................27
가. 개선경과 ........................................................................................... 27
나. 접근방향 ........................................................................................... 29
다. 접근방법 ........................................................................................... 30
[참고자료] 현행 신의료기술평가 관련규정 ................................... 35
[참고문헌] ........................................................................................... 38

제2장 구성과 평가
1. 평가기구 구성 ................................................................................. 41
가. 목 적 ................................................................................................. 41
나. 기 능 .................................................................................................41
다. 구성 및 운영 .................................................................................... 42
라. 현행제도와의 관계 ........................................................................... 48
2. 평가운영 ..............................................................................................49
가. 개요 ...................................................................................................49
나. 평가체계 ............................................................................................49
다. 신청 및 평가절차 등 ........................................................................ 50
[참고문헌] ......................................................................................................76

제3장 체계적 문헌고찰【Systematic literature review)
1. 서론 ..................................................................................................... 81
2. 체계적 문헌고찰이란? ......................................................................82
가. 체계적 문헌고잘의 수행 목적 ......................................................... 84
나. 체계적 문헌고찰의 장점 .............................................................. 85
다. 체계적 분석과 기존 문헌고찰과의 차이점 .......................................86
라. 체계적 문헌고찰의 한계 .............................................................. 88
3. 체계적 문헌고찰의 수행과정 ...........................................................89
가. 주제선정 ............................................................................................ 89
나. 대상 연구논문 찾기 .......................................................................... 89
다. 논문에 대한 평가 ..............................................................................97
라. 정보 추츨 및 합성 ..........................................................................119
마. 정보의 해석 및 발표 ...................................................................... 123

제4장 법툘적 검토
1. 개선방안 ............................................................................................ 127
가. 건강보험법상의 한계성 ................................................................. 127
나. 의료법 개정을 통한 개선 ............................................................... 129
다. 보건의료기본법 검토 ..................................... 136
라. 종합검토 .......................................................................................... 141
2. 의료기술의 개념정의 ................................................................... 142
가. 관련규정 ......................................................................................... 142
나. 의료기술과 의료행위 ......................................................................143
다. 의료행위의 적법성 ......................................................................... 145
라. 學說檢討 ......................................................................................... 147
마. 判例檢討 ......................................................................................... 149
3. 비고법적 검토 ............................................................................... 151
가. 미국편 .............................................................................................151
나. 일본편 .............................................................................................153
다. 프랑스편 ......................................................................................... 157
[참고문헌] .............................................................................................. 164

제5장 참고자료
1. 각국의 평가관련 기구 .................................................................... 167
가. 호주 ............................................................................................................ 167
나. 영국 ....................................................................................................181
다. 캐나다 .........................................................................................................192
라. 미국 ............................................................................................................198
마. 일본 ............................................................................................. 207
바. 독일 .....................................................................................................211
사. 기타 ...............................................................................................218

2. 참고문헌 ............................................................................................ 228
부록 1. 신청서식 .............................................................................229
부록 2. 평가보고서 작성서식 ....................................................... 239
Publisher
건강보험심사평가원
Location
KOR
Citation
[1]건강보험심사평가원, 신의료기술 평가제도 개발 중간보고서. 건강보험심사평가원, 2004.
Appears in Collections:
HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
Authorize & License
  • Authorize공개
Files in This Item:

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

Comment

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.